Procés i control d'aigües residuals

Aplicació: Tractament d'aigües residuals

Requisits: Tractar aigües residuals que incorporen processos físics, químics i biològics el quals tracten i remouen contaminants del ús humà quotidià de l’aigua. L'objetiu del tractament era produir aigua residual ja neta (o efluent tractat) substituïda per descàrregues o reutilitzables cap a l'ambient, i una brossa sòlida també convenients pels futurs propòsits.

Solució: Es va realitzar un control i supervisió d'aquests tractaments totalment automàtic. Des de la mateixa planta o bé des de qualsevol punt en conexió amb internet es podia verificar l'estat de la planta.

Pels bombejos tan d'impulsió de la capçalera o les bombes d'emulsió es va utilitzar bombes reguladores amb convertidors de freqüència que ens permetien ajustar el caudal amb precisió per posteriorment tenir un tractament químic eficaç.

Durant el tractament biològic es dosificaven compostos químics mitjançant bombes dosificadores de manera local o remota podent variar aquestes quantitats de dosificació i visualitzar resultats tals com la quantitat de clor a l'aigua, etc.

Avantatges: Supervisió de l'estat de la planta des de qualsevol localització amb xarxa telefònica i control - visualització on-line dels m3 d'aigua i l'estat de la mateixa.